Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) w ramach serwisu internetowego www.kss.legal, zwanego dalej Serwisem, jest Kancelaria Prawna N. Sikorska A. Surowiecka spółka partnerska adwokatów i radców prawnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 83 lok. 17, 53-503 Wrocław, Polska, KRS: 0000711058, NIP: 8971850136, REGON: 369089089.

2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych, szanując Państwa prawa jako podmiotów danych (tj. osób, których dane dotyczą) oraz respektując i mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.

3. Wszyscy pracownicy Administratora mający dostęp do danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia, środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych, jak również - procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym Administrator zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności - w przypadkach prawem przewidzianych - Administrator współpracuje lub dokonuje konsultacji z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: office@kss.legal lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych wskazany w punkcie 1.

5. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, opis zdarzenia będącego podstawą Zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, a także wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

6. W Serwisie Administrator zbiera następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko oraz nazwa firmy – w celu skontaktowania się z Administratorem będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy swojej firmy, aby możliwy był kontakt z Państwem w celu przedstawienia oferty i świadczenia usług,

b) adres e-mail – poprzez podany przez Państwa adres e-mail możliwe jest wysłanie odpowiedzi na Państwa wiadomości kierowane przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz potwierdzenie usług, z których zdecydowali się Państwo skorzystać; adres e-mail pozwala także na kontakt z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowaną usługą,

c) numer telefonu – podanie numeru telefonu pozwala na kontakt przede wszystkim w sytuacjach nagłych i nieoczekiwanych, w czasie których można jednocześnie zaproponować i uzgodnić najbardziej korzystne rozwiązanie,

7. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

a) w celu nawiązania kontaktu za pomocą udostępnionego w Serwisie formularza,

b) w celu sporządzenia na Państwa prośbę oferty przed zawarciem umowy,

c) w celu zawarcia umowy i skorzystania z usług dostępnych w Serwisie.

8. Nasz Serwis wykorzystuje technologię plików Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dotyczące plików Cookies określa Polityka Plików Cookies dostępna w Serwisie.

9. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce kontaktować się z nami, korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

10. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane przez formularz dostępny w Serwisie oraz w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób, których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzane są wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

11. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą jest wykonywana, ma charakter ciągły (np. usługi o charakterze abonamentowym).

12. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są osoby, których dane dotyczą.

13. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

14. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody (tj. bez zgody osoby, której dane dotyczą). Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom administracji publicznej (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

15. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane w imieniu Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Administrator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Administrator nie mógłby bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu. Administrator Danych Osobowych powierza dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Serwis,

b) świadczącym inne usługi na rzecz i w imieniu Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu.

16. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.

17. Zgodnie z przepisami RODO mają Państwo jako osoby, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Serwisu, prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją, czy o okresie, przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić najpóźniej w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas wysyłania wiadomości poprzez formularz dostępny w Serwisie), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła (w ramach udostępnienia danych osobowych) – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba, której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając Administratorowi dane osobowe mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO może być pobrana odpowiednia opłata administracyjna odpowiadająca kosztom sporządzenia i dostarczenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, konieczne jest poinformowania Administratora o tym fakcie, aby posiadane dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), konieczne jest ich poprawienie lub sprostowanie,

d) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – jest to uprawnienie do żądania usunięcia danych posiadanych przez Administratora Danych Osobowych oraz prawo wystąpienia do Administratora Danych Osobowych, aby poinformował innych administratorów, którym Państwa dane zostały przekazane, o konieczności ich usunięcia; mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

• cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte, np. usługa została wobec Państwa w pełni zrealizowana i zakończona,

• podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

• wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że Administrator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. bez jakiejkolwiek podstawy do ich przetwarzania lub na podstawie niezgodnego z przepisami celu lub bez jego wskazania – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

• konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

• dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem pkt 19 poniżej,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy dane te byłyby jedynie przechowywane lub aktywnie przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie), jeżeli:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub

• uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, aby zostały usunięte (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej) lub

• Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem, lub

• złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, które dotychczas były przetwarzane w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, chyba że Administrator ma inną podstawę prawną pozwalającą na przetwarzanie Państwa danych osobowych,

h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w Serwisie nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będą Państwo informowani o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce; i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

18. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (tzw. prawa do bycia zapomnianym), o którym mowa w lit. d punktu poprzedzającego, Administrator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – Administrator nie może usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

19. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 18 powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: office@kss.legal.

20. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.